Vào hồi 16h00 ngày 02/6/2015, tại phòng họp A nhà Ao, khoa Sư phạm Ngữ văn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 với sự tham gia của toàn thể cán bộ trong khoa.

Tại Hội nghị tổng kết, TS. Nguyễn Hoài Nguyên, Trưởng khoa SP. Ngữ văn, đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016. Báo cáo đã nêu rõ đặc điểm, tình hình năm học 2014-2015; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2014-2015 trên các mặt: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ, công tác sinh viên, công tác giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng. Nhìn chung, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác được đảm bảo đầy đủ, có hiệu quả. Trong đó, một số kết quả đáng lưu ý: tổng số giờ dạy toàn khoa là 9614,2 giờ, vượt chuẩn 3200 giờ so với kế hoạch năm học; tổng số bài báo khoa học được công bố là 68 bài; các đề tài NCKH đã đăng ký và thực hiện: nghiệm thu 06 đề tài cấp trường năm 2014, đang thực hiện 06 đề tài cấp trường năm 2015, đăng ký và được đưa vào danh sách 01 đề tài cấp Bộ năm 2016, đăng ký 01 đề tài cấp tỉnh năm 2016; hội nghị sinh viên NCKH được tổ chức thành công, có chất lượng.

Báo cáo cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016. Trong đó, một số nội dung được Hội nghị quan tâm gồm: tiếp tục đề nghị Nhà trường xây dựng quy hoạch các chức danh trưởng, phó khoa, trưởng bộ môn nhiệm kỳ 2018-2013, đề nghị Nhà trường tuyển dụng chức danh giảng viên cho bộ môn PPGD, Báo chí; triển khai quảng bá tuyển sinh ngành Báo chí; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng nghề cho sinh viên các ngành; tiếp tục tổ chức có chất lượng hội nghị sinh viên NCKH; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề Dạy học Ngữ văn ở trường PTTH theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Các cán bộ tham gia Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị chủ yếu xoay xung quanh các vấn đề: giữ vững và tăng cường sự đồng thuận trong tập thể, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Báo chí, đẩy mạnh hoạt động quảng bá tuyển sinh…

Cũng tại Hội nghị, khoa SP. Ngữ văn đã tiến hành bỏ phiếu bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể năm học 2014-2015 để trình lên Nhà trường.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015 kết thúc vào hồi 19h00 cùng ngày.