TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA SP NGỮ VĂN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG THỜI GIAN LÀM VIỆC GIỜ HÀNH CHÍNH

VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

 

 Thứ, ngày

               Buổi sáng

         Buổi chiều

   Ghi chú

  Thứ 2

Nguyên, Lưu, Hà, Biện Nga

Quỳnh, Sao Chi, Vân Anh,

Hạnh, Điền, Hào

Nguyên, Hạnh, Điền

 

  Thứ 3

Lưu, Điền, Hạnh, Canh, Hà,

Quỳnh,Vân Anh, Biện Nga

Lưu, Canh, Điền, Hạnh

 

  Thứ 4

Nguyên, Vũ, Hồ Quang, Hà,

 Sao Chi, Biện Nga, Hào

Nguyên, Vũ, Hồ Quang

 

  Thứ 5

Lưu, Canh, Hạnh, Quỳnh,

Vân Anh, Hào

Lưu, Canh, Hạnh

 

  Thứ 6

Nguyên, Vũ, Hồ Quang, Hà,

Quỳnh, Sao Chi, Biện Nga

Nguyên, Vũ, Hồ Quang

 

  Thứ 7

 

 

 

  Chủ nhật

 

 

 

 

Ghi chú: - Lịch trực (của giảng viên tham gia công tác quản lý) cố định.

- Trực tại khoa theo giờ hành chính.

                                                                           TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                      TS. Nguyễn Hoài Nguyên