Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Hoài Nguyên
Lê Thị Sao Chi
Le Thi Van Anh
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh