Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Hoài Nguyên
Lê Thị Sao Chi
Le Thị Van Anh
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh