Đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn đáp ứng yêu cầu xã hội, trước hết là đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực và kĩ năng dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu của ngành, có khả năng dạy tốt chương trình THPT, có khả năng nhất định trong nghiên cứu khoa học sư phạm và khoa học ngữ văn, có khả năng tự đào tạo, bổ sung kiến thức đáp ứng đòi hỏi của thực tế. Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Ngữ văn.

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm: k56_ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao.pdf