Bộ môn Báo chí

Phạm Tuấn Vũ
Hồ Bất Khuất
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Lê Hà Phương
Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Hoa Lê