Bộ môn Lý luận và PPGD

Lê Thị Hồ Quang
Phan Huy Dũng
Đặng  Lưu
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Đặng Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Thương
Đinh Xuân Đức