Bộ môn Văn học Việt Nam

Biện Minh Điền
Thạch Kim Hương
Lê Thanh Nga
Ngô Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Biện Thị Quỳnh Nga