Bộ môn Văn học Nước ngoài

Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Hồ Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Hoài Thu
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh