Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Hoài Nguyên
Lê Thị Sao Chi
Hồ Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh