Ban chủ nhiệm khoa đã thành lập Ban chỉ đạo kì thi gồm 09 thanh viên, trong đó, TS Nguyễn Hoài Nguyên làm Trưởng ban, TS Nguyễn Thị Ngọc Hà, Ủy viên thường trực. Trợ lí đào tạo cũng đã lập danh sách các giảng viên làm nhiệm vụ coi thi suốt cả đợt thi và thông báo đến từng giảng viên. Mỗi ca thi, ngoài các cán bộ coi thi có Trưởng bộ môn có ca thi làm nhiệm vụ lấy đề thi, theo dõi tình hình thi và 01 cán bộ là trưởng, hoặc phó ban coi thi trực chỉ đạo.

        

       Ảnh: TS Lê Thị Sao Chi - Phó Trưởng khoa và TS Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trợ lý đào tạo đang điều hành thi
       Ngoài các học phần Tiếng Việt cho lưu học sinh, sinh viên Lào, học kì 1, năm học 2017 - 2018, khoa Sư phạm Ngữ văn có 25 ca thi; bắt đầu thi từ 27/12/2017, kết thúc vào ngày 21/01/2018. Học phần có số phòng nhiều nhất là Cơ sở văn hóa Việt Nam, có 18 phòng thi, phải huy động 36 cán bộ coi thi. Học phần có số phòng thi ít nhất là 02 phòng thi. Cho đến thời điểm này (5/01/2018), việc triển khai kì thi của Khoa rất nghiêm túc, đúng quy chế. Khoa Sư phạm Ngữ văn quyết tâm thực hiện tốt kì thi học kì 1 để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

        
                                                                                              

                                                                      Tin bài: Đinh Xuân Đức