Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn có kiến thức chuyên môn toàn diện; có phẩm chất đạo đức và kĩ năng nghề nghiệp cơ bản để tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học Ngữ văn phổ thông theo định hướng phát triển năng lực; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới của thời khi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

k57_ban_mo_ta_chuong_trinh_dao_tao.pdf