Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản, hiện đại về Văn học, Tiếng Việt;

§  Có kiến thức chuyên sâu một trong số các chuyên ngành: Lí luận văn học, Văn học Việt Nam hiện đại, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học;

§  Có kiến thức văn hóa tổng quát;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu một vấn đề văn học, ngôn ngữ;

§  Kĩ năng phân tích, tổng hợp, thuyết trình giới thiệu một vấn đề văn hóa, văn học, ngôn ngữ;

§  Kĩ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính, văn bản khoa học xã hội;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng giao tiếp; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Tôn trọng và có ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa, xã hội và nhân văn;

§  Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, có ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Đảm trách các công việc văn hóa, xã hội ở các cơ quan, đoàn thể, các cấp chính quyền;

§  Nghiên cứu viên, biên tập viên ở các cơ quan nghiên cứu văn hóa, văn học, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình;

§  Giảng dạy Ngữ văn ở các cơ sở giáo dục, đào tạo (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành tương ứng;

§  Học đại học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.