Để giúp học viên biết các thông tin  liên quan đến Lịch học, đề nghị các học viên dowload các file gửi kèm.
lich hoc dia diem mon triet t anh cho khoa 24.xls

danh sach lop hoc mon triet hoc k24 dot 1 sdh.xlsx 

danh sach lop hoc mon ngoai ngu k24 dot 1 1.xlsx